Terms

Updated on September 13rd, 2022.
The privacy statement is only available in dutch.

Introductie

Lees deze Gebruikersvoorwaarden ("EULA") aandachtig door. Deze EULA vormt een juridisch bindende overeenkomst tussen jou en E-Grounds B.V. ("E-Grounds"). Deze EULA ziet op jouw gebruik van het platform van E-Grounds (https://www.e-grounds.com) en andere gerelateerde diensten ("Platform"). Door een account te maken, de app ("Companion App") te downloaden en/of het Platform te gebruiken, accepteer je de voorwaarden van deze EULA. Als je deze EULA niet accepteert, dan mag je onze diensten niet gebruiken.

Privacy

Wij hechten waarde aan transparantie over het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Als je meer informatie wilt hierover dan verwijzen we je naar onze privacyverklaring die gelezen kan worden op de privacybeleid pagina.

1. Leeftijdsvereiste voor het gebruik van het Platform

1.1. Om (zelfstandig) gebruik te kunnen maken van het Platform, moet je ten minste 16 (zestien) jaar zijn.

1.2. Indien je tussen 12 (twaalf) en 16 (zestien) jaar bent, of op andere wijze gezien wordt als handelingsonbekwaam, dan ga je ermee akkoord dat:

 1. Je deze EULA en de privacyverklaring met jouw ouder(s) en/of wettelijke voogd zult lezen zodat jullie deze beide begrijpen;
 2. Jouw ouder(s) en/of wettelijke voogd, namens jou, toestemming geven dat je het Platform mag gebruiken en dat jij je zult houden aan de voorwaarden van deze EULA en de privacyverklaring van E-Grounds;
 3. Je geen account mag maken en geen gebruik mag maken van het Platform of enige andere dienst van E-Grounds zonder de toestemming van jouw ouder(s) en/of wettelijke voogd.

1.3. Als je onder de leeftijd van 12 (twaalf) jaar bent, dan mag je geen gebruik maken van het Platform en enige andere diensten van E-Grounds en moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik hiervan.

1.4. Voor bepaalde competities kunnen leeftijdsvereisten gelden (gebaseerd op de leeftijdsclassificatie van PEGI). Door het meedoen aan een competitie, verklaar je dat je voldoet aan dit leeftijdsvereiste. Indien E-Grounds een vermoeden heeft of constateert dat jouw leeftijd lager is dan de benodigde leeftijd om mee te doen aan de competitie, dan heeft E-Grounds het recht om jouw toegang tot een competitie op te schorten en/of te beëindigen.

2. Licentie

2.1. Hierbij verleent E-Grounds jou een persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor niet-commerciële doeleinden om:

 1. Een Account te maken;
 2. Het Platform te gebruiken met behulp van jouw Account;
 3. De noodzakelijke E-Grounds Companion App te downloaden en gebruiken.

2.2. De licentie die aan jou gegeven is in artikel 2.1 van deze EULA is onderworpen aan de voorwaarde dat jij je houdt aan de voorwaarden van deze EULA, andere overeenkomsten die van toepassing zijn, de gedragsregels en de toepasselijke wet- en regelgeving. E-Grounds heeft het recht om jouw licentie op te schorten en/of te beëindigen wanneer jij je niet houdt aan deze voorwaarden.

3. Account

3.1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform is het vereist om een gebruikersaccount aan te maken (hierna "Account"). Er zijn twee verschillende soorten accounts:

 1. Een Account waarvoor geen abonnement is afgesloten (hierna "Basic Lidmaatschap");
 2. Een Account waarvoor wel een abonnement is afgesloten (hierna "Premium Lidmaatschap").

3.2. Je kunt een Account met een Basic Lidmaatschap aanmaken via het Platform door het opgeven van hun volledige naam, een wachtwoord, e-mailadres, postcode, profielfoto en geboortedatum.

3.3. Een Account met een Basic Lidmaatschap kan worden omgezet naar een Account met een Premium Lidmaatschap door het afsluiten van een abonnement via het Platform. Indien een abonnement verloopt en/of niet langer geldig is, zal het Account vanaf dat moment weer worden beschouwd als Basic Lidmaatschap.

3.4. Alle informatie die je gebruikt voor het aanmaken van een Account, dient:

 1. Waarheidsgetrouw te zijn;
 2. Geen onjuistheden te bevatten;
 3. Actueel te zijn;
 4. Onverwijld te worden gewijzigd wanneer de informatie verouderd is;
 5. Geen rechten van derden te schenden;
 6. Compleet en accuraat te zijn.

3.5. Elk Account mag slechts worden gebruikt door één persoon, namelijk de persoon waarop de gegevens als bedoeld in artikel 2.2 van deze EULA ziet (hierna "Gebruiker").

3.6. Het is niet toegestaan om (aan te bieden) een Account te verkopen, verhuren of op een andere wijze over te dragen aan een derde.

3.7. Het door jou aangemaakte Account en de bijbehorende login informatie zijn alleen bestemd voor jouwzelf. Deze informatie mag niet worden gedeeld met derden, tenzij E-Grounds hiervoor toestemming heeft gegeven.

3.8. E-Grounds heeft het recht om op ieder moment het aanmaken en/of gebruiken van een Account te weigeren, opschorten of beëindigen. Indien het Account door E-Grounds wordt beëindigd, dan eindigt daarmee ook de licentie als bedoeld in artikel 2.1 van deze EULA.

4. Premium Lidmaatschap

4.1. Om een Account met Premium Lidmaatschap te krijgen, dien je een abonnement af te sluiten via het Platform. Hierbij bestaat de mogelijkheid om tussen een maandelijks abonnement of een jaarlijks abonnement te kiezen.

4.2. Tenzij anders is bepaald op het Platform bedragen de kosten voor een abonnement:

 1. € 6,99 per maand in geval van een maandelijks abonnement;
 2. € 69,90 per jaar in geval van een jaarlijks abonnement.

4.3. Een Account met een Premium Lidmaatschap heeft een aantal voordelen ten opzichte van een Basic Lidmaatschap:

 1. Een Gebruiker met een Account met een Premium Lidmaatschap heeft de mogelijkheid om vanuit de (gratis) regionale competitie te promoveren en vanuit daar deel te nemen aan het systeem van promoveren en degraderen;
 2. Een Gebruiker met een Account met een Premium Lidmaatschap kan deelnemen aan meerdere Competities tegelijkertijd;
 3. Op het Account van de Gebruiker wordt getoond dat sprake is van een Premium Account;
 4. Elk ander voordeel dat niet is vervat in deze EULA, maar aan de Gebruiker is gecommuniceerd via het Platform.

5. Algemene bepalingen over Competities

5.1. Binnen het Platform zijn er twee soorten competities:

 1. Competities georganiseerd door E-Grounds (hierna "Platform Competitie(s)");
 2. Competities georganiseerd door een Gebruiker (hierna "Competitie op Maat").

Beide vormen van competities worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Competitie(s)".

5.2. Competities die worden aangeboden op het Platform worden gespeeld volgens de regels en het systeem zoals dat wordt aangegeven op het Platform bij de betreffende Competitie. De regels van een Competitie kunnen gedurende de looptijd van deze Competitie worden gewijzigd door E-Grounds.

5.3. Alle voorwaarden in deze EULA zijn van toepassing op elke Competitie. Op het moment dat een voorwaarde in deze EULA tegenstrijdig is met een voorwaarde en/of regel aangegeven bij een Competitie, dan prevaleert de voorwaarde die specifiek is aangegeven bij de Competitie.

5.4. Om mee te kunnen doen aan een Competitie moet ten minste één lid van een Team de Companion App downloaden en gebruiken.

5.5. Door het meedoen aan een Competitie van een specifieke game, erken je en ga je akkoord met de voorwaarden die van toepassing zijn op de individuele games tijdens het spelen van die game tijdens een Competitie.

5.6. Een Competitie bestaat uit meerdere wedstrijden die worden gespeeld tussen verschillende Teams (hierna "Match").

5.7. Na afloop van een Match moet ieder Team beeldmateriaal verstrekken van de uitslag van de Match en moet ieder Team deze in de Companion App doorgeven.

5.8. Indien er prijzen te verkrijgen zijn bij het spelen van een Competitie, dan wordt dit aangegeven bij de Competitie op het Platform. Dit kunnen zowel geldprijzen zijn als prijzen in natura.

5.9. De Gebruiker dient zelf voor zorg te dragen voor de benodigde computer-, data- en/of telecommunicatiefaciliteiten. Daarnaast dient de Gebruiker zelf ervoor te zorgen dat hij beschikt over de game die benodigd is voor het spelen van het competitie, tenzij anders aangegeven.

5.10. E-Grounds heeft het recht om een Competitie te beëindigen indien zij daartoe aanleiding ziet. Indien E-Grounds hiertoe besluit, heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding.

6. Platform Competities

6.1. De toegang tot de één Platform Competitie van E-Gounds staat open voor iedere Gebruiker met een Account met een Basic Lidmaatschap, tenzij anders op het Platform is bepaald.

6.2. Aan het einde van de looptijd van de Platform Competitie wordt bepaald op welke plaats in de ranglijst een Gebruiker die deelneemt aan de Competitie is geëindigd. Indien een Gebruiker een Account heeft met een Premium Lidmaatschap, wordt daarnaast bepaald of deze Gebruiker in aanmerking komt voor promotie en/of degradatie (zoals bepaald in artikel 4.3 van deze EULA). Dit is slechts anders indien de Platform Competitie geen systeem voor promotie of degradatie kent.

7. Competitie op Maat

7.1. Indien een Gebruiker een Competitie op Maat wil organiseren, dan kan hij/zij hiervoor een verzoek doen aan E-Grounds (via sales@e-grounds.com) of een dergelijke competitie via het Platform organiseren.

7.2. De vergoeding voor het organiseren van een Competitie op Maat is aangegeven op het Platform. Pas indien de verschuldigde vergoeding is voldaan is het mogelijk om de Competitie op Maat te organiseren.

7.3. Gebruiker vrijwaart E-Grounds voor alle aanspraken van derden (en alle schade die daaruit voortvloeit) die verband houden met de Competitie op Maat die door Gebruiker wordt georganiseerd. Deze vrijwaring geldt in het bijzonder voor claims van derde partijen dat de Competitie op Maat inbreuk maakt op enig recht van een derde, waaronder intellectueel eigendomsrechten.

8. Fysieke competities of Matches

8.1. Indien voor een Match de aanwezigheid op een fysieke locatie is vereist, dan gelden de volgende verplichtingen voor de Gebruiker:

 1. Gebruiker zal op de aangegeven tijd aanwezig zijn op de aangegeven locatie;
 2. Gebruiker is akkoord met het gefilmd en gefotografeerd worden op de locatie en het gebruik van dit audiovisueel materiaal door E-Grounds voor promotioneel gebruik. Mocht Gebruiker het hier niet mee akkoord zijn dan moet Gebruiker dit aangeven vóór aanwezigheid op de locatie;
 3. Gebruiker zal zich, naast de voorwaarden in deze EULA, houden aan de aanwijzingen van het personeel van E-Grounds op de locatie.

8.2. Indien een Gebruiker zich niet houdt aan de vereisten van artikel 10.1 hierboven, dan mag E-Grounds de Gebruiker of het team diskwalificeren, de Gebruiker of het team uitsluiten van prijzen en/of de Gebruiker of het team weigeren bij toekomstige Competities.

9. Verplichtingen van de Gebruiker

9.1. Bij het gebruiken van het Platform dienen de volgende verplichtingen te worden nageleefd:

 1. Je zal geen toegang tot het Platform verschaffen, verhuren, verkopen, leasen of anderszins verlenen aan een derde partij;
 2. Je zal het Platform niet reproduceren, decompileren en/of 'reverse engineeren', behalve als dit toegestaan is door dwingend recht;
 3. Je zult je houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving bij het gebruik van het Platform.

9.2. Bij het meedoen aan een Competitie dien je op tijd gereed te zijn voor het spelen van een Match. Dit betekent dat op het moment van aanvang (zoals aangegeven op het Platform bij het specifieke competitie):

 1. Jouw game is geüpdatet;
 2. Jouw computer, en/of andere hardware, aan staat, geüpdatet is en functioneert naar behoren;
 3. Je klaar zit bij jouw computer (of andere hardware);
 4. Je ingelogd bent op het account waarmee jij je hebt ingeschreven voor het competitie;
 5. Je gereed bent om te beginnen met de Match.

9.3. Mocht het zo zijn dat een Gebruiker niet (op tijd) aanwezig is bij een Match, dan heeft E-Grounds het recht om sancties op te leggen. Deze sancties zullen per game verschillen, maar altijd neerkomen op een verlies van rechten (zoals bans), puntenvermindering, een automatische 'loss' en/of uitsluiting van een Match of de Competitie. Deze sancties zullen verder worden gespecificeerd in de informatie over het desbetreffende Competitie.

10. Chat

10.1. Er is een openbare chat aanwezig op het Platform waarin Gebruikers berichten kunnen sturen ("Chat"). E-Grounds kan de berichten in de Chat lezen en heeft het recht om in te grijpen, een bericht te verwijderen en/of een Account toegang tot de Chat te weigeren als een Gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden in deze EULA (in bijzonder de gedragsregels).

10.2. E-Grounds vindt het van belang dat het Platform een veilige en prettige omgeving is voor iedereen. Toegang tot of het gebruik van het Platform voor schadelijke activiteiten is expliciet verboden. Om de omgeving zo prettig mogelijk te houden ben je verplicht je te houden aan de volgende gedragsregels:

 1. Je zal geen informatie en/of andere content delen die misleidend of onjuist is;
 2. Je zal geen informatie en/of andere content delen die lasterlijk, beledigend, intimiderend, bedreigend, racistisch, pestend, discriminerend en/of hatelijk is;
 3. Je zal geen informatie en/of andere content delen die erotisch en/of pornografisch is;
 4. Je zal geen informatie en/of andere content delen die hyperlinks, torrents of andere vergelijkbare informatie die rechten van derde partijen schendt;
 5. Je zal geen informatie en/of andere content delen die commerciële, liefdadige en/of idealistische communicatie bevatten;
 6. Je zal geen informatie en/of andere content delen die virussen, malware, Trojaanse paarden, bots en/of andere vergelijkbare software bevat;
 7. Je zal geen informatie en/of andere content delen die hulpmiddelen en/of oplossingen bevatten waardoor het Platform kan worden gebruikt op een ongepaste manier;
 8. Je zal geen informatie en/of andere content delen die inbreuk maken op de rechten, reputatie of interesses van E-Grounds en/of andere derde partijen;
 9. Je zal geen informatie en/of andere content delen die onwettig is;
 10. Je zal de Chat niet 'spammen', voor welke doeleinden dan ook, door de Chat te verstoren met herhaalde berichten van vergelijkbare aard;
 11. Je zal andere personen niet imiteren of impliceren dat je een werknemer en/of vertegenwoordiger bent van E-Grounds terwijl je dit niet bent;
 12. Je zal geen enkele server en/of netwerk die gebruikt wordt ter ondersteuning van het Platform en/of enige andere diensten hieraan verbonden verstoren (zoals het hacken van het Platform);
 13. Je zal andere gebruikers van het Platform of andere diensten van E-Grounds niet storen, hinderen, lastig vallen of op een andere manier plezier ontnemen.

10.3. Ter voorkoming van misverstanden: het creëren van namen voor jouw Account, Team, Bedrijfsprofiel en Competitie op Maat vallen ook onder 'het delen van informatie en/of andere content' zoals beschreven in artikel 12.2.

10.4. E-Grounds heeft het recht om eenzijdig:

 1. Berichten te sturen naar en/of te lezen op het Platform;
 2. Enige content of communicatie van het Platform en/of de Companion App te verwijderen, onbruikbaar te maken en/of (tijdelijk) offline te halen;
 3. Nieuws aan te bieden op het Platform en/of de Companion App;
 4. Evenementen in de vorm van fysieke en/of digitale activiteiten aan te bieden op het Platform en/of de Companion App;
 5. Enige afbeeldingen, video's en/of andere berichten die op het Platform zijn geplaatst of zijn geüpload als 'profielfoto' te gebruiken voor promotionele doeleinden en/of nieuwsberichten op het Platform;
 6. Jou te voorzien van audiovisuele content waarvan E-Grounds vermoed dat je deze interessant zal vinden. Deze content kan onder andere, zonder limitatie, vormgegeven worden als advertenties, marketingmateriaal, productplaatsing or promotiemateriaal in het Platform en/of de Companion App.

11. Klachten en conflicten

11.1. Mocht een Team of een Gebruiker het niet eens zijn met een beslissing van E-Grounds, een uitkomst van een Match, de uitslagen van een competitie en/of andere onderdelen van het Platform en/of de Companion App ("Klacht"), dan dient dat Team of die Gebruiker contact op te nemen met E-Grounds via support@e-grounds.com of via het Platform. Een klacht dient altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 (achtenveertig) uur na de gebeurtenis waarover wordt geklaagd te worden medegedeeld. Deze Klacht dient tevens te worden gesubstantieerd en te worden voorzien van bewijs.

11.2. Zodra E-Grounds een Klacht heeft ontvangen zal E-Grounds hier zo spoedig mogelijk op reageren. E-Grounds garandeert niet dat een Klacht altijd opgelost kan worden, maar E-Grounds zal proberen om een passende oplossing te vinden.

11.3. Mocht de Klacht gaan over een conflict tussen twee Teams over de uitslag van een Match, dan zal E-Grounds onder meer het volgende materiaal gebruiken om onderzoek te verrichten:

 1. Foto's en/of screenshots van de uitslag van de Match;
 2. De beschikbare data vanuit de betreffende game die is gespeeld;
 3. Opnames en/of streams van de Match;
 4. Historische gegevens ten aanzien van eerdere Klachten.

11.4. E-Grounds zal aan de hand van alle bovenstaande informatie een beslissing nemen over de Klacht en de gevolgen daarvan voor de Match. Dit kan eruit bestaan dat de overwinning wordt toegewezen aan één van de Teams of dat alsnog een gelijkspel wordt uitgeroepen. Het oordeel van E-Grounds ten aanzien van de uitslag van de Match is bindend.

12. Streamen

12.1. Wanneer je ervoor kiest om als Gebruiker van het Platform jouw Match te streamen, dan geldt dat je zelfstandig verantwoordelijk bent voor jouw stream.

12.2. Wanneer je als Gebruiker ervoor kiest om jouw Match te streamen, dan heeft E-Grounds de volgende rechten:

 1. E-Grounds mag ervoor kiezen om deze stream ook uit te zenden op het streaming kanaal van E-Grounds;
 2. E-Grounds mag (delen van) het audiovisueel materiaal van de stream gebruiken voor promotionele doeleinden zoals, zonder limitatie, (promotie)video's, (promotie)foto's en/of andere berichten op het Platform en/of sociale media;
 3. E-Grounds mag de stream bekijken en, eenzijdig, de deelname aan de competitie van een Gebruiker en/of Team opschorten of beëindigen wanneer E-Grounds een vermoeden heeft of merkt dat zij zich tijdens de stream niet houden aan de voorwaarden in deze EULA, de voorwaarden van de betreffende Competitie of de toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Betalingen

13.1. Voor betalingen moet je gebruik maken van een creditcard, bankpas of andere vorm van betaling die is aangewezen of anderszins is geautoriseerd door E-Grounds (“Betaalmethode"). In geen enkel ander scenario dan beschreven in deze EULA heb je recht op restitutie van jouw betaling.

13.2. De prijzen van de diensten van E-Grounds zijn inclusief toepasselijke verkoopbelastingen of btw, tenzij anders is aangegeven.

13.3. E-Grounds heeft het recht om op ieder moment de prijzen en/of vergoedingen met betrekking tot het Platform en/of andere diensten van E-Grounds te wijzigen. Indien een prijs naar beneden wordt bijgesteld, dan geeft dit geen recht op enige vorm van restitutie.

13.4. Alle kosten en/of vergoedingen in verband met de toegang tot en het gebruik van een Premium Lidmaatschap en/of andere diensten van E-Grounds zijn onmiddellijk opeisbaar, tenzij anders is bepaald.

13.5. Er kunnen fouten worden weergegeven op het Platform en/of de site van E-Grounds (zoals fouten in prijzen, productbeschrijvingen, beschrijvingen van toepasselijke voorwaarden of bepalingen, enz.). Als we een fout ontdekken in de prijs die door jou of via jouw Account zijn besteld, nemen we contact op met je en geven we je de mogelijkheid om de bestelling opnieuw te bevestigen met de juiste prijs of om de bestelling te annuleren. In het geval dat we geen contact met jou kunnen opnemen, heeft E-Grounds het recht om jouw bestelling te annuleren.

14. Intellectuele Eigendomsrechten

14.1. "Intellectuele Eigendomsrechten" zijn alle auteursrechten, databankenrechten, designrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten en alle naburige rechten, al dan niet geregistreerd, erkend in elk land of rechtsgebied in de wereld.

14.2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Platform en andere diensten van E-Grounds zijn en blijven van E-Grounds. Deze EULA brengt geen overdracht of verkoop van de Intellectuele Eigendomsrechten met zich mee. Alle rechten die je krijgt staan expliciet vermeld in deze EULA. Er wordt geen licentie, toestemming of recht tot toegang geïmpliceerd.

14.3. Indien je een afbeelding üploadt en/of toevoegt aan jouw Account, dan garandeer jij dat je hiertoe bevoegd bent en dat dit geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder intellectueel eigendomsrechten. Hierbij verleen jij E-Grounds een niet-exclusieve licentie op deze afbeeldingen, zodat deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden en berichten op het Platform, zoals het tonen van jouw gebruikersafbeelding bij de uitkomst van een Match.

14.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de games die gespeeld kunnen worden in Competities zijn van de rechthebbenden van die games. Deze zullen ook op geen enkele wijze aan jou overgedragen worden. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je geen belang hebt, gedeeltelijk of anderszins, in enig functie, inhoud of andere componenten van de games.

15. Aansprakelijkheid

15.1. Het Platform wordt aan jou geleverd as 'as is' en zonder garanties of verklaringen van enige aard. E-Grounds garandeert niet dat het Platform (geheel) vrij is van bugs, fouten, onderbrekingen, defecten en/of gebreken, dat het Platform feilloos werkt en/of beschikbaar is op alle momenten. E-Grounds biedt dus geen garantie voor beschikbaarheid en/of kwaliteit. Je aanvaardt alle verantwoordelijkheid voor het gebruiken van het Platform en/of andere diensten van E-Grounds.

15.2. Iedere Gebruiker van een account is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content, informatie en gegevens die worden verstrekt aan E-Grounds, die op het Platform (inclusief de Chat) worden gezet door het account van Gebruiker en voor de informatie die verstrekt wordt aan anderen door het account van Gebruiker en de schade die hieruit voortvloeit.

15.3. In geen enkele omstandigheid zal E-Grounds aansprakelijk zijn voor de volgende nadelen en schade (ook niet in verband met deze EULA):

 1. Indirecte schade en nadeel;
 2. Incidentele schade en nadeel;
 3. Gevolgschade en nadeel;
 4. Bijzondere schade en nadeel;
 5. Punitieve schade en nadeel;
 6. Schadevergoedingen.

15.4. Ondanks de beperking van de aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 17.3 van deze EULA, zal de aansprakelijkheid aan de kant van E-Grounds beperkt zijn tot het bedrag dat jij betaald hebt voor (de licentie voor) het Platform.

16. Garanties en vrijwaringen

16.1. Je erkent en gaat ermee akkoord dat je E-Grounds vrijwaart en schadeloos houd tegen alle claims, rechtszaken, aansprakelijkheid, schade en kosten (inclusief (juridische) vergoedingen) die rechtstreeks of afgeleid volgen uit jouw gebruik of misbruik van het Platform en/of enige andere diensten van E-Grounds, of die volgen uit een schending van een of meerdere bepalingen in deze EULA door jou.

16.2. E-Grounds heeft het recht om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van een zaak die voortvloeit uit een handelen of nalaten van jou, in welk geval je op aanvraag zult samenwerken met E-Grounds op welke wijze dan ook.

17. Wijziging van de EULA

17.1. E-Grounds heeft het recht om op ieder moment eenzijdig de voorwaarden van deze EULA te updaten en/of te wijzigen. Je zal op de hoogte gesteld worden van enige updates en/of wijzigingen in de voorwaarden van deze EULA.

17.2. Als je het Platform blijft gebruiken na een wijziging in de algemene voorwaarden van deze EULA, dan is dat gelijk aan jouw aanvaarding van deze gewijzigde voorwaarden.

17.3. Mocht je het akkoord zijn met de wijzigingen in de voorwaarden van deze EULA, dan zal jouw licentie zoals omschreven in artikel 2.1 van deze EULA eindigen op het moment dat de gewijzigde EULA in werking treed. De inwerkingtreding zal bij de aankondiging van de wijziging bekend worden gemaakt.

18. Overige bepalingen

18.1. Deze EULA vormt de gehele en exclusieve overeenkomst tussen E-Grounds en jou betreffende het Platform.

18.2. Deze EULA of enige rechten en plichten hieronder kunnen niet door jou worden toegewezen of op een andere wijze overgedragen worden aan een ander.

18.3. E-Grounds is vrij om deze EULA zonder beperking toe te wijzen of over te dragen aan een ander.

18.4. Als een bepaling of deel van deze EULA ongeldig of niet afdwingbaar verklaard wordt door een bevoegde rechtbank, dan zal het niet meer als deel van deze EULA beschouwd worden. De rest van de EULA zal geheel van kracht en in werking blijven.

18.5. Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze EULA.

18.6. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is exclusief bevoegd in het geval dat een geschil in verband met deze EULA zich voordoet.
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze algemene voorwaarden, neem dan contract op met E-Grounds via support@e-grounds.com.